Algemene voorwaarden Visit Media

Artikel 1 Algemeen
 1. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over "Visit Media" en/of "ons" wordt daarmee aangeduid de te Rijen aan de Ericssonstraat 2 gevestigde onderneming, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel voor Midden-Brabant onder nummer 71388427.
 2. De wederpartij van Visit Media bij de transacties waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, wordt hierna aangeduid als "de wederpartij".
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, in welke vorm of op welke wijze dan ook en op alle met Visit Media gesloten overeenkomsten, ook indien bij de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 4. Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien uitdrukkelijk schriftelijk (waaronder in deze voorwaarden wordt verstaan: via e-mail of brief, waarbij het bewijs van verzending op de verzender van het bericht rust) aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.
 5. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.
 6. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Visit Media en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 8. Door de wederpartij gehanteerde voorwaarden zijn niet van toepassing tenzij de wederpartij deze voorwaarden uitdrukkelijk verwerpt met de mededeling de eigen voorwaarden daarvoor in de plaats te stellen en Visit Media daarmee uitdrukkelijk heeft ingestemd.
 9. Visit Media behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 10. In artikel 6 zijn specifieke bepalingen opgenomen ten aanzien van online aankopen. Mocht er tussen het bepaalde in artikel 6 en overige bepalingen in deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan geldt het bepaalde in artikel 6 boven de andere bepaling in deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald
Artikel 2 Aanbiedingen/offertes
 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. Eventuele aanbiedingen en acties zijn bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt.
 2. Door Visit Media uitgebrachte offertes zijn geldig tot 30 dagen na afgifte, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst en bevestiging
 1. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Visit Media daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Visit Media anders aangeeft.
 2. Overeenkomsten komen eerst tot stand na een schriftelijke aanvaarding door Visit Media van een door de wederpartij gegeven opdracht en/of geplaatste order, dan wel doordat Visit Media met de uitvoering overeenkomstig de gegeven opdracht en/of order is begonnen.
 3. Een overeenkomst kan door Visit Media worden herroepen in geval de wederpartij niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In het laatste geval zal Visit Media de wederpartij dit binnen tien dagen na ontvangst van de opdracht mededelen.
 4. Wederpartij en Visit Media komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van lid 2 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Visit Media gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet zulks toelaat.
 5. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen etc. met betrekking tot kenmerken van producten of diensten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Visit Media garandeert echter niet dat alle producten en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 6. Indien voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.
 7. Indien door of namens de wederpartij in de overeenkomst wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht, behoeven deze de uitdrukkelijke instemming van Visit Media.
 8. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering of oplevering daardoor worden beïnvloed. Visit Media zal de wederpartij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 9. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst, voor danwel na oplevering van het werk, financiële en/of inhoudelijke consequenties heeft, zal Visit Media de wederpartij hierover inlichten. Indien de wijziging of aanvulling een wijziging van de prijs tot gevolg heeft, zal Visit Media de wederpartij daarover informeren. De eventuele meerkosten verbonden aan de wijziging of aanvulling komen voor rekening van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, worden alle uren van Visit Media verband houdende met wijzigingen danwel meerwerk op de overeenkomst, tegen het alsdan geldende uurtarief bij de wederpartij in rekening gebracht.
 10. De wederpartij dient zich voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst ervan te vergewissen dat de juiste keuze wordt gemaakt voor een bepaald door Visit Media te leveren product danwel te leveren dienst. Ieder product cq. iedere dienst heeft, veelal in relatie tot de daaraan verbonden prijs, mogelijkheden danwel beperkingen. Visit Media is niet aansprakelijk te houden voor door de wederpartij achteraf onjuist gebleken keuzes voor een bepaald product of bepaalde dienst, met de daaraan gekoppelde mogelijkheden danwel beperkingen. Een door Visit Media terzake verstrekt advies is informatief en indicatief bedoeld.
Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
 1. Visit Media zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek en wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Visit Media het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Visit Media staat garant dat deze derden akkoord gaan met alle voorwaarden van de overeenkomst, in het bijzonder inzake geheimhouding en non-concurrentie en zij dienen hun auteursrechten over te dragen aan Visit Media.
 3. De wederpartij is gehouden om alle gegevens, waarvan Visit Media aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, zo spoedig mogelijk aan Visit Media te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Visit Media zijn verstrekt, heeft Visit Media het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid (o.a. voor wat betreft de relatie tussen hoeveelheden en prijzen, indien dat met het oog op de door Visit Media te leveren diensten, bijvoorbeeld een webshop, relevant is) van alle aan Visit Media verstrekte gegevens en informatie. Visit Media is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook (waaronder o.a. behoort het onjuist berekenen van prijzen in een webshop), die het gevolg is van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Visit Media kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Visit Media de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Visit Media of door haar ingeschakelde derden ter uitvoering van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door Visit Media of door haar ingeschakelde derden in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Indien de wederpartij constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Visit Media in de uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen, aan Visit Media schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Visit Media zal in voorkomende gevallen door de wederpartij een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van de wederpartij tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Visit Media zoals bepaald in artikel 17 (Aansprakelijkheid).
Artikel 5 Contractduur
 1. Overeenkomsten die tussen Visit Media en de wederpartij worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van diensten aan de wederpartij, waaronder begrepen hostingcontracten en domeinnaamcontracten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door beide partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal twee kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is overeengekomen.
 3. Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, wordt, tenzij anders overeengekomen, aangegaan voor een periode van één jaar en zal stilzwijgend met eenzelfde periode worden verlengd, tenzij deze twee maanden voor het aflopen van enige contracttermijn wordt opgezegd.
 4. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient per aangetekende brief plaats te vinden.
Artikel 6 Online aankopen
 1. Bij online aankopen via een website of webshop van Visit Media, koopt de wederpartij zogeheten ‘credits’ in, waarmee bepaalde faciliteiten per maand kunnen worden ingekocht via door Visit Media geaccepteerde betaalsystemen.
 2. De duur van de overeenkomst met Visit Media wordt door de wederpartij zelf bepaald doordat, via het inleveren van credits, voor een bepaalde duur bepaalde faciliteiten worden ingekocht.
 3. De wederpartij is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen voor voldoende credits en voor het betalen van de credits voor de afgenomen faciliteiten.
 4. Dagen voordat de door de wederpartij ingeleverde credits zijn verbruikt, ontvangt de wederpartij een melding dat er credits moeten worden ingeleverd. Gebeurt dat niet tijdig, dan worden de door de wederpartij afgenomen faciliteiten offline gehaald.
 5. Annulering van een initiële aankoop, dus niet van een verlenging, is mogelijk binnen 7 werkdagen na aankoop, op voorwaarde dat de afgenomen faciliteiten niet zijn gebruikt.
Artikel 7 Levering en levertijd
 1. Leveringen van producten en/of diensten vinden altijd zo snel mogelijk plaats. Indien mogelijk zal Visit Media bij het totstandkomen van de overeenkomst de verwachte levertijd aangeven. Deze levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen daaraan geen rechten worden ontleend. Visit Media kan nadere informatie omtrent de levertijd mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Ook deze informatie heeft slechts een indicatief karakter, en derhalve kunnen ook daaraan geen rechten omtrent de levertijd worden ontleend. Indien een aangegeven levertijd voor de wederpartij heeft te gelden als fatale termijn, dient zulks door de wederpartij uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar te worden gemaakt en door Visit Media schriftelijk te worden bevestigd.
 2. De door Visit Media opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat Visit Media alle benodigde gegevens voor uitvoering/levering van de dienst in haar bezit heeft en zodra de wederpartij heeft voldaan aan de voorwaarden die eventueel aan het aanvangen van de uitvoering/levering, aanbetalingen daaronder begrepen, heeft voldaan.
 3. Bij niet tijdige levering dient de wederpartij Visit Media schriftelijk in gebreke te stellen en Visit Media een redelijke termijn te geven om de verplichtingen alsnog na te komen.
Artikel 8 Risico
 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die onderwerp van een overeenkomst zijn, gaat over op de wederpartij bij aflevering, en wel op het moment waarop de producten in de feitelijke beschikkingmacht van de wederpartij of van een door de wederpartij ingeschakelde tussenpersoon zijn gebracht, danwel op het moment dat Visit Media aan de wederpartij heeft verklaard dat de producten ter beschikking van de wederpartij worden gehouden.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt verzending van de producten voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien het vervoer door Visit Media en/of voor haar rekening plaatsvindt
Artikel 9 Geheimhouding
 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de (uitvoering van de) overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Visit Media gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en Visit Media zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Visit Media niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan. Dit geldt wederzijds, indien wederpartij gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken.
Artikel 10 Ruilen en klachten
 1. De wederpartij is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) controleren en inspecteren. Voorraadproducten kunnen worden geruild binnen zeven dagen na levering. Alle speciaal ten behoeve van de wederpartij door Visit Media ingekochte of geproduceerde producten, (softwarepakketten voor) websites en webshops daaronder begrepen, kunnen niet worden geruild noch geretourneerd. Alle kosten verbonden aan het ruilen of retourneren van producten aan Visit Media zijn voor rekening van de wederpartij.
 2. De door Visit Media geleverde diensten, voor de wederpartij vervaardigde danwel aangepaste websites en webshops daaronder begrepen, worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de wederpartij indien door de wederpartij niet binnen acht dagen na oplevering van de diensten gemotiveerd wordt aangegeven op welke onderdelen de geleverde diensten niet naar behoren zijn uitgevoerd cq. opgeleverd.
 3. Klachten dienen te worden gemeld bij Visit Media uiterlijk binnen veertien dagen na (op)levering. Het klachtrecht komt na ommekomst van die termijn te vervallen.
 4. Indien Visit Media een klacht gegrond acht, zal zij ter harer keuze een schadevergoeding tot ten hoogste de factuurwaarde van de betrokken dienst betalen, hetzij de betrokken dienst alsnog conform overeenkomst leveren. Tot meer schadevergoeding en tot vergoeding van indirecte schade is Visit Media niet gehouden. Visit Media is slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 17 (Aansprakelijkheid).
Artikel 11 Ontbinding van de overeenkomst
 1. Indien de wederpartij aan een van zijn verplichtingen uit een met Visit Media gesloten overeenkomst niet, dan wel niet tijdig voldoet, heeft Visit Media het recht de desbetreffende overeenkomst danwel alle met de wederpartij gesloten overeenkomsten, te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, onverminderd de overige rechten van Visit Media, in het bijzonder het recht op volledige schadevergoeding, de in- en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.
 2. Visit Media heeft het recht op gelijke wijze te handelen indien:
  •  De wederpartij surseance van betaling aanvraagt
  •  De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard
  •  De wederpartij (onderdelen van) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt
  • Op zaken van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd.
 3. Onder voornoemde omstandigheden heeft Visit Media het recht de gehele danwel een door haar te bepalen gedeelte van de overeenkomst(en) met de wederpartij te ontbinden.
 4. Voorts is Visit Media bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Visit Media kan worden gevergd alsmede indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is de overeengekomen faciliteiten tot stand te brengen.
 5. Visit Media zal wegens een beëindiging om en van voornoemde redenen nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn
 6. Bedragen die Visit Media heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.
Artikel 12 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 1. Indien Visit Media aan wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is wederpartij gehouden na uitvoering of ontbinding van de overeenkomst het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.
 2. Indien wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 genoemde verplichting, heeft Visit Media het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.
Artikel 13 Prijzen
 1. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Visit Media niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen. Dat wordt alsdan gespecificeerd in de overeenkomst. Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op basis van werkelijk bestede uren. De totaalprijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Visit Media, geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door Visit Media worden gecorrigeerd.
 3. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, worden bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden, de verschuldigde kosten periodiek in rekening gebracht.
 4. Ingeval van een overeenkomst waarbij sprake is van door de wederpartij te betalen periodiek vervallende bedragen, waaronder begrepen hostingcontracten en domeinnaamcontracten, geldt dat Visit Media gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen aan te passen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien Visit Media met de wederpartij een vaste prijs of vast uurtarief is overeengekomen, dan is dat gebaseerd op de kostprijsfactoren zoals die gelden op de datum van de aanbieding. Indien één of meer van de kostprijs bepalende factoren van een dienst na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor het moment van levering wijzigen, heeft Visit Media het recht haar prijs of uurtarief dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht het feit of de kostprijsverhoging al dan niet voorzienbaar was op het moment van de aanbieding cq. bevestiging, een en ander met inachtneming van terzake geldende wettelijke voorschriften. Indien de prijsverhoging meer dan 25% bedraagt ten aanzien van de oorspronkelijk overeengekomen prijs, danwel vindt de prijsverhoging plaats binnen drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst, dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Visit Media is in dat geval niet tot schadevergoeding gehouden.
 6. Prijsverhogingen ten gevolge van koersfluctuaties en wijzigingen in de wisselkoersen tussen de EURO en andere valuta, wanneer enige betaling in verband met de levering in andere valuta dan de EURO dient te worden uitgevoerd, zijn voor rekening van wederpartij.
 7. Indien Visit Media en de wederpartij overeen zijn gekomen dat Visit Media ten behoeve van de wederpartij een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen, dan is Visit Media gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan de wederpartij.
 8. Indien de wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een door Visit Media kenbaar gemaakte aanpassing van de prijzen als bedoeld in dit artikel, dan is de wederpartij gerechtigd om binnen acht werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden.
Artikel 14 Betaling
 1. Betaling van facturen dient zonder inhouding, opschorting of verrekening te geschieden binnen de in de overeenkomst gestelde betalingstermijn, in de valuta waarin door Visit Media is gefactureerd, op een door Visit Media aangegeven bank- of girorekening. Is geen betalingstermijn vermeld, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
 2. Indien Visit Media, nadat de betalingstermijn van de factuur is verstreken, het daarmee corresponderende factuurbedrag nog niet in haar bezit heeft, is de wederpartij vanwege het enkele verstrijken van de betalingstermijn in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of sommatie is vereist.
 3. Door de wederpartij gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de wederpartij is Visit Media bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van producten en/of diensten op te schorten tot het moment waarop de wederpartij de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 5. Indien er sprake is van een overeenkomst in het kader waarvan een of meer website(s) en/of webshop(s) worden gehost, is Visit Media bij het uitblijven van betaling nadat minstens twee reguliere betalingsherinneringen zijn gezonden, gerechtigd om de wederpartij nog een laatste betalingstermijn te bieden van 24 uur en de website(s) en/of webshop(s) vervolgens offline te zetten indien ook op de laatste dringende betalingsherinnering door de wederpartij geen betaling volgt. Voor eventuele schade, van welke aard en omvang dan ook, die het gevolg is van het offline gezet zijn van de website(s) en/of webshop(s), is Visit Media niet aansprakelijk.
 6. De wederpartij is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Visit Media zekerheid te stellen voor al hetgeen zij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten of de niet-nakoming daarvan aan Visit Media verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige danwel toekomstige schulden aan Visit Media, uit welke hoofde dan ook.
 7. Visit Media heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen.
Artikel 15 Incassokosten en rente
 1. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen ten laste van de wederpartij alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Visit Media als gevolg van de niet-nakoming door de wederpartij van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,00 exclusief BTW.
 2. Vanaf het moment van intreden van verzuim is de wederpartij een vertragingsrente van 1 % per maand of een gedeelte van een maand over de hoofdsom tot aan de dag der algehele voldoening aan Visit Media verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is dan 12% per jaar, in welk geval wederpartij de wettelijke rente verschuldigd zal zijn.
 3. De wederpartij is over de gemaakte incassokosten de in lid 2 bedoelde rente verschuldigd.
Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
 1. Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de wederpartij over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Visit Media is verschuldigd, heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van eventueel verschuldigde rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. De wederpartij mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet met enig recht of op enige wijze belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
Artikel 17 Aansprakelijkheid
 1. Voor door Visit Media doorgeleverde producten geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt verstrekt. Visit Media vervult gedurende een dergelijke garantieperiode voor de wederpartij uitsluitend een loketfunctie.
 2. Visit Media erkent geen enkele aansprakelijkheid voor schade, gevolg-, bedrijfs- en vertragingsschade alsmede indirecte schade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.daaronder begrepen alsmede schade die verband houdt met eventuele aanpalende diensten (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: betalingsmogelijkheden binnen een webshop, bijvoorbeeld betalingen via iDeal of Paypal), behoudens indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van haar leidinggevende functionarissen.
 3. Mocht aan Visit Media onverhoopt op het in het vorige lid van dit artikel bepaalde geen beroep toekomen, dan is Visit Media slechts aansprakelijk voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar verzekering. Visit Media is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen, voor overschrijding van een termijn of voor een tekortkoming als gevolg van overmacht.
 4. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Visit Media beperkt tot het met de overeenkomst gemoeide factuurbedrag (excl. BTW).
 5. In afwijking van het vierde lid geldt dat voor opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder wordt beperkt tot de factuurwaarde/verschuldigde prijs over de laatste zes maanden.
 6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van (garantie en) aansprakelijkheid in de navolgende gevallen:
  •  Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, die niet met toestemming van Visit Media zijn verricht
  •  Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, of indien deze is gewijzigd of onleesbaar of onherkenbaar is gemaakt
  •  Indien gebreken (die tot schade lijden) het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik
  •  Indien gebreken zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud
 7. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen veertien dagen nadat de wederpartij de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij Visit Media schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
Artikel 18 Vrijwaring
 1. De wederpartij vrijwaart Visit Media voor alle aanspraken van derden, al dan niet met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. De wederpartij vrijwaart Visit Media tevens van enige andere aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een door de wederpartij met Visit Media gesloten overeenkomst tegen Visit Media zouden kunnen doen gelden.
 3. De wederpartij vrijwaart Visit Media tevens voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke aan de wederpartij toerekenbaar is.
 4. Indien de wederpartij aan Visit Media informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat deze die informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het niet virus- of defectvrij zijn van deze informatiedragers, elektronische bestanden of software, is de wederpartij aansprakelijk.
 5. Visit Media vrijwaart de wederpartij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Visit Media geleverde producten.
Artikel 19 Overmacht
 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Visit Media geen invloed heeft kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, stakingen in haar bedrijf daaronder begrepen.
 2. In het geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang als de overmachtstoestand het Visit Media onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren.
 3. Indien een overmachtstoestand aan de zijde van Visit Media langer dan twee maanden heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden echter zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Visit Media bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke opdracht. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde cq. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
 5. Indien in een overeenkomst specifiek is opgenomen dat een bepaalde werknemer van Visit Media werkzaamheden zal verrichten, is er tevens sprake van overmacht indien deze werknemer, om welke reden dan ook, niet in staat kan worden geacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het is Visit Media toegestaan alsdan een andere werknemer de werkzaamheden te laten verrichten.
Artikel 20 Intellectuele eigendom
 1. Alle door Visit Media aan de wederpartij verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, tekeningen, en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om door de wederpartij te worden gebruikt voor het door de wederpartij met Visit Media overeengekomen doel en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Visit Media worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Het intellectuele eigendom op deze stukken berust bij Visit Media en deze stukken zijn en blijven ook eigendom van Visit Media, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.
 2. De technieken die door Visit Media worden of zijn toegepast ten behoeve van het voor de wederpartij vervaardigde, mogen door Visit Media ook op andere producten worden toegepast cq. ten behoeve van andere wederpartijen worden gebruikt. Visit Media behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Het is Visit Media toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van haar producten en diensten, waaronder de door haar vervaardigde en/of gehoste websites en webshops. Indien Visit Media door middel van technische bescherming haar producten en/of diensten heeft beveiligd, is het de wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen en/of te ontwijken.
 4. Indien de wederpartij volledig heeft voldaan aan haar verplichtingen ingevolge de met Visit Media gesloten overeenkomst, krijgt zij een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van de door Visit Media ten behoeve van de wederpartij vervaardigde website en/of webshop. Het intellectuele eigendom op de door Visit Media vervaardigde websites en webshops berust bij Visit Media en blijft ook eigendom van Visit Media, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen. Visit Media geeft de wederpartij de garantie dat zij maker is in de zin van de Auteurswet van hetgeen is vervaardigd of geleverd.
 5. De wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en diensten van Visit Media berusten bij Visit Media. Het is de wederpartij verboden enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten uit of van de door Visit Media geleverde producten te verwijderen en/of te wijzigen.
 6. Het is de wederpartij verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudigingen van websites en/of webshops zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Visit Media.
 7. In geval van schending van het hiervoor in dit artikel bepaalde zal de wederpartij aan Visit Media verbeuren een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor iedere overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Het vorenstaande laat onverlet het recht van Visit Media om in plaats van de boete de ter zake werkelijk geleden schade op de wederpartij te verhalen.
Artikel 21 Toepasselijk recht en forumkeuze
 1. Op alle aanbiedingen, acties, offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen, acties en/of offertes van Visit Media of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Visit Media is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.
Artikel 22 Slotbepalingen
 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.